REGULAMIN XXVII Rodzinnego Rajdu Samochodowego

Firmy Szpot

1. Organizator - Firma Szpot
2. Data Rajdu - 16.06.2019 r.
3. Miejsce i przebieg
Turystyczny przejazd samochodowy rozgrywany będzie na terenie gmin Czerwonak oraz Swarzędz a długość trasy wynosi ok. 60 km .
Każda załoga w chwili przybycia do Biura Rajdu otrzyma :
a/ numer startowy
b/ kartę drogową
c/ regulamin rajdu
d/ oświadczenie
Sędzia techniczny może sprawdzić stan techniczny i wyposażenie samochodów.
Rajd zaczyna się odprawą załóg 15 minut przed startem pierwszej załogi.
Meta Centrum Obsługi Samochodów Firmy Szpot, ul. Wrzesińska 191, Swarzędz.
Na około 2 minuty przed startem każda załoga otrzyma opis trasy wraz z zadaniami.
Pierwsza załoga wyruszy na trasę około godziny 10-tej, kolejne będą wyruszały na trasę co minutę. Ogłoszenie wyników około godziny 16.00

4. Cel imprezy
Obchody 30 rocznicy działalności firmy Szpot, spotkania rodzinne, popularyzacja turystyki samochodowej, poznanie piękna przyrody, zabytków, historii motoryzacji, zasad udzielania pomocy przed medycznej, sprawdzenie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, integracja entuzjastów aktywnego wypoczynku na łonie natury i za kierownicą.

5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia Rajdu
Komandor Maciej Płocki tel. 605 085 057
Sędzia główny Jarosław Czuba tel. 603 191 288

6. Zasady rozgrywania Rajdu
 1. załogę biorąca udział w Rajdzie stanowią minimum kierowca i pilot, optymalny skład uzupełnia dziecko. Skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w Rajdzie nie mogą być zmienione od startu do mety,
 2. numery startowe należy umieścić na przedniej szybie po stronie pasażera,
 3. do udziału w Rajdzie będą dopuszczone tylko sprawne samochody z ważnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem komunikacyjnym. Decyzje sędziego są ostateczne,
 4. start będzie się odbywał w kolejności numerów startowych co 1-2 minuty,
 5. rajd składa się z jednego etapu,
 6. każda załoga otrzyma w kopercie w chwili wyruszenia na trasę opis trasy i kartę drogową, załoga ma obowiązek sprawdzenia kompletu dokumentów,
 7. poszczególne grafy, pytania, zadania, opowieści zostały ponumerowane w kolejności ich występowania.
 8. na mecie załoga oddaje sędziom kartę drogową. Zatrzymuje pozostałe materiały,
 9. czas będzie określany według zegarów Organizatorów.
 10. w przypadku oczekiwania z winy Organizatora ponad 10 minut na wykonanie zadania lub prób na trasie, uczestnik ma prawo do neutralizacji czasu. Załoga sama zgłasza potrzebę neutralizacji sędziemu. Neutralizacja wpisana przez sędziego do Karty Drogowej musi być przez załogę wykorzystana,
 11. próby sprawnościowe można wykonać tylko raz. Pomiar czasu trwa od podanie komendy „Start” do chwili zakończenia konkurencji. Próby będą każdorazowo omawiane przez sędziów.
 12. impreza odbywa się w normalnym ruchu drogowym. Uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy. Odpowiadają oni osobiście za ich przekroczenie.
7. Ocena i zasady przyznawania punktów :
 1. Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, usterki techniczne, za każde 10 pkt. braki obowiązkowego wyposażenia należy uzupełnić, usterki usunąć do chwili startu, punkty karne będą jednak przyznane
 2. Za każdą rozpoczętą minutę późniejszego przyjazdu na metę 0,1 pkt.
 3. Za każdą minutę wcześniejszego przybycia na metę Rajdu 0,1 pkt
 4. Zadania ujęte na Karcie Drogowej i odpowiedzi na Pytania z trasy:
- zaliczone zadanie, poprawna odpowiedź, 0 pkt. - nie zaliczone zadanie, niepoprawna odpowiedź 1 pkt.
 1. Za każde stwierdzone przez Policję lub jury rajdu przekroczenie przepisów ruchu drogowego na trasie rajdu 10 pkt
 2. Za dobrą odpowiedź na pytania testowe 0 pkt.
 3. Za każdą sekundę trwania próby sprawnościowej 1 pkt.
 4. Za falstart na OS 5 pkt.
 5. Za każdą błędną odpowiedź na pytanie z testu BRD 2 pkt.
 6. Za potrącenie przeszkody na OS 5 pkt
 7. Za pomylenie trasy TARYFA 150% najgorszego wyniku
 8. Za brak naklejek sponsorów oraz numeru startowego na karoserii samochodu oraz naklejki na szybie przedniej XXIV Rajd 10 pkt
 9. Za nieuprawniony skrót na trasie rajdu 20 pkt
 1. Za każdy przekroczony km/h podczas pomiaru radarowego 1 pkt
 2. Za złe wykonanie zadania z pomocy przed medycznej 3 pkt
 3. Za nie stosowanie się do uwag Organizatorów i sędziów, niesportowe zachowanie wobec uczestników rajdu, zmianę pojazdu lub składu załogi, dwukrotne przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym – dyskwalifikacja.
8. Klasyfikacja: Zwycięży załoga, która uzyska najmniej punktów. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje: 1. Lepszy wynik z testu BRD 2. Wiek dziecka - wygrywa załoga z młodszym dzieckiem w składzie 3. Lepszy wynik na sprawnościowej próbie samochodowej Uczestnicy otrzymają:
 1. za zwycięstwo puchar i nagrody przewidziane przez Organizatora
 2. kolejne miejsca od drugiego do ostatniego – nagrody przewidziane przez Organizatora
9. Uwagi końcowe:
 1. Zgłoszenie się załogi do startu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe uczestników rajdu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z organizacją rajdu. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swego wizerunku we wszelkiego rodzaju relacjach z rajdu.
 3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury imprezy. Ogłoszone wyniki są ostatecznymi.
10. Obowiązki uczestników podczas rajdu:
 1. Skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w rajdzie nie mogą być zmienione od startu do mety.
 2. Załoga odpowiada za dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów.
 3. Kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, odpowiadając osobiście za ich przekraczanie.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatorów i sędziów, oraz do kulturalnego zachowania się w stosunku do innych uczestników rajdu i ruchu drogowego.
 5. Niedozwolone jest komunikowanie się załóg między sobą.
 6. Pojazd należy oznakować wg. schematu podanego przez Organizatora.
11. Klauzula informacyjna
 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, ul. Wrzesińska 191 oraz Ewa Szpot Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 174 (Szpot).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy oraz w celach marketingowych zgodnie z udzielonymi zgodami w zgłoszeniu
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w momencie zatwierdzania zgłoszenia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być sponsorzy, partnerzy oraz podmioty współpracujące z wymienionymi w pkt 11 ppkt 1 Spółkami na podstawie umów powierzenia.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów oznaczonych przy wypełnianiu zgłoszenia.
 7. Administratorzy danych osobowych powołali administratora bezpieczeństwa informacji, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpot.pl lub listownie na adresy siedzib Spółek w pkt 11 ppkt 1.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Uwaga ! Naklejki sponsorów należy naklejać delikatnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powłoki lakierniczej. Dopuszcza się korzystanie z map, encyklopedii. Na trasę Rajdu należy zabrać przybory do pisania, miarę taśmową, kompas, mapę regionu, paliwo w baku na minimum 150 km. Komandor w porozumieniu z Sędzią Głównym może wykluczyć cała załogę z Rajdu za rażące niesportowe zachowanie naruszające normy współżycia społecznego bez zwrotu wpisowego .

Zapraszamy